نشان داد: چگونه بسیاری از افسران پلیس در منطقه خود را از محکومیت های کیفری

نیروهای پلیس در سراسر انگلستان استخدام حداقل 211 افسران و PCSOs که محکوم شده اند, جرایم جنایی, یک آسمان اخبار بررسی پیدا کرده است.

اما تعداد واقعی احتمالا بسیار بالاتر به عنوان فقط یک سوم از نیروهای پلیس انگلستان نشان داد که چگونه بسیاری از آنها در خدمت افسران شکسته بود قانون است.

اخبار آسمان فرستاده آزادی اطلاعات درخواست به انگلستان 45 ارضی نیروهای پلیس و همچنین حمل و نقل بریتانیا پلیس و وزارت دفاع پلیس, درخواست برای جزئیات بیشتر به افسران پليس اعتقادات.

در اینجا این است که شکست خود را پاسخ. برای داستان کامل اینجا را کلیک کنید.

ایوان و سامرست پلیس گفت: 14 خدمت افسران بود محکومیت های کیفری – 13 پلیس و پاسبان و یک گروهبان.

 • دو افسر محکوم شده اند از سرقت
 • دو افسر محکوم شده اند از حمله مشترک
 • دو افسر محکوم شده اند از سرقت
 • چهار افسر محکوم شده اند از اختلال
 • یک افسر محکوم نشده است S39 حمله
 • یک افسر محکوم شده است از صدمه جنایی
 • یک افسر محکوم شده است از به دست آوردن پول از طریق فریب
 • یک افسر محکوم شده اند از بی دقتی در رانندگی

Bedfordshire Police حاضر به فاش کردن اگر هر گونه خدمت افسران محکومیت های کیفری گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

انگلیسی, حمل و نقل پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران شده بود به اتهام جرایم جنایی گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

بیشتر از انگلستان

کمبریج پلیس گفت: دو خدمت افسران بود محکومیت های کیفری اما حاضر به ارائه هر گونه اطلاعات بیشتر گفته می شود وجود دارد “آسیب در افشای”.

Cheshire Police گفت: 18 افسران پلیس یا PCSOs استخدام نیروی دارای محکومیت های کیفری اما حاضر به ارائه هر گونه اطلاعات بیشتر گفت: این امر نقض قانون حفاظت از داده ها.

شهر لندن پلیس گفت: در حال حاضر استخدام هر افسران با محکومیت های کیفری.

پلیس فرگوسن حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران خود را به حال شده است به اتهام جرایم جنایی گفت: آن را بیش از حد زمان برای بازیابی اطلاعات است.

Cumbria پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران در حال حاضر استخدام نیروی دارای محکومیت های کیفری گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

Derbyshire پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از آنها در خدمت افسران محکومیت های کیفری گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

دوون و کورنوال پلیس گفت: نه در خدمت پلیس محکومیت های کیفری.

 • نیروهای پلیس و پاسبان است و اعتقاد راسخ برای نوشیدن و رانندگی
 • نیروهای پلیس و پاسبان است و اعتقاد راسخ برای حفاظت از داده ها قانون جرائم
 • یک پاسبان پلیس به محکومیت بی دقتی در رانندگی
 • دو پلیس و پاسبان باید محکومیت برای بالا بردن سرعت
 • چهار پلیس و پاسبان باید محکومیت برای رانندگی بدون توجه به مراقبت و توجه
Police stock
تصویر: دفتر خانه می گوید نیروهای پلیس ملزم به پایبندی به یک بررسی دقیق کد’

دورست پلیس گفت: هفت افسران استخدام نیروی دارای محکومیت های کیفری.

 • پاسبان دارای محکومیت برای سرقت و ABH
 • پاسبان دارای محکومیت برای سرقت و ABH
 • پاسبان دارای محکومیت غیر ضروری باعث ظلم و ستم به حیوانات حفاظت شده
 • یک گروهبان یک اعتقاد برای سرقت پیدا کردن
 • یک گروهبان به محکومیت غیر مجاز گرفتن از یک وسیله نقلیه/چرخه
 • یک گروهبان به محکومیت یک نظم عمومی جرم
 • پاسبان دارای محکومیت نظم عمومی جرم

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از پلیس دورهام.

Dyfed پویس پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران شده بود به اتهام جرایم جنایی گفت: آن را بیش از حد هزینه و زمان زیادی برای بازیابی اطلاعات است.

اسکس پلیس گفت: یک PCSO شده بود محکوم به نوشیدن رانندگی و تخلفات رانندگي.

گلاسترشر پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران بود محکومیت های کیفری گفت: این امر هزینه بیش از حد و بیش از حد زمان برای بازیابی اطلاعات است.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از Greater Manchester پلیس.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از Gwent پلیس.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از Hampshire Police.

Hertfordshire پلیس گفت: هیچ خدمت افسران محکومیت های کیفری.

Humberside پلیس گفت: هیچ خدمت افسران محکومیت های کیفری.

کنت پلیس گفت: 22 خدمت افسران محکومیت های کیفری, از جمله پنج افسر رتبه “بازرس یا بالاتر”.

 • یک “بازرس یا بالاتر” است محکومیت حمله مشترک
 • یک “بازرس یا بالاتر” دارای محکومیت کیفری آسیب و سرعت
 • پاسبان دارای محکومیت حمله مشترک
 • یک “بازرس یا بالاتر” است و اعتقاد به “نفس بیش از حد الکل”
 • دو “بازرسان یا بالاتر” باید محکومیت برای رانندگی بدون توجه به مراقبت
 • یک گروهبان یک اعتقاد برای رانندگی بدون توجه به مراقبت و “نفس بیش از حد الکل”
 • شش پاسبان باید محکومیت برای بالا بردن سرعت
 • چهار sergeants باید محکومیت برای بالا بردن سرعت
 • پاسبان دارای محکومیت برای رانندگی بدون توجه به مراقبت
 • دو پاسبان باید محکومیت بی دقتی در رانندگی
 • پاسبان به محکومیت استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی
 • پاسبان دارای محکومیت رانندگی بدون توجه به مراقبت

Lancashire پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران خود را به حال شده است به اتهام جرایم جنایی گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

Leicestershire پلیس گفت: دو خدمت پلیس محکومیت های کیفری اما آشکار نیست صفوف خود را.

 • یک افسر محکوم در نظم عمومی و ارتباطات مخرب
 • یک افسر به اتهام سوء استفاده از کامپیوتر و حفاظت از داده ها

Leicestershire پلیس گفت: نگه داشتن اطلاعات در مورد افسران و یا PCSOs که دریافت یک محکومیت کیفری قبل از پیوستن به نیروی.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از Lincolnshire پلیس.

Merseyside پلیس گفت: آن نیاز به زمان بیشتری برای تصمیم گیری که آیا برای انتشار این اطلاعات پس از یک ماه با توجه به آزادی اطلاعات درخواست.

از پلیس متروپولیتن گفت: آن نیاز به زمان بیشتری برای تصمیم گیری که آیا برای انتشار این اطلاعات پس از یک ماه با توجه به آزادی اطلاعات درخواست.

Police stock
تصویر: فقط یک سوم از نیروهای نشان داد چگونه بسیاری از افسران خود را باید محکومیت های کیفری

وزارت دفاع پلیس گفت: هفت خدمت پلیس محکومیت های کیفری, اگر چه داده های تنها برگزار می شود از سال 2013 است.

 • یک پاسبان پلیس دارای محکومیت کیفری آسیب
 • یک پاسبان پلیس دارای محکومیت نقض صلح
 • پنج پلیس و پاسبان باید محکومیت برای بالا بردن سرعت

نورفولک پلیس گفت: سه خدمت افسران بود محکومیت های کیفری تمام است که اتفاق افتاده است قبل از آنها پیوست و نیروی.

 • پاسبان به اعدام محکوم شد باتری
 • یک پاسبان بود به جرم در اختیار داشتن یک تقلید اسلحه گرم در یک محل عمومی
 • یک پاسبان بود به جرم داشتن جعلی خودرو گواهینامه مالیات غیر مستقیم

شمال ولز پلیس گفت: 20 افسر و پنج PCSOs استخدام نیروی دارای محکومیت های کیفری.

 • یک گروهبان یک محکومیت حمله
 • یک گروهبان و یک پاسبان باید محکومیت برای در اختیار داشتن مواد مخدر
 • یک گروهبان و یک پاسبان باید محکومیت ظلم به حیوانات
 • دو پاسبان باید محکومیت حمله مشترک
 • یک PCSO دارای محکومیت حمله S39
 • سه پاسبان باید محکومیت کیفری آسیب
 • دو پاسبان و دو PCSOs باید محکومیت مست بودن و نظم
 • پاسبان است و اعتقاد راسخ برای به دست آوردن اموال فریب
 • پاسبان است و اعتقاد راسخ برای حفاظت از داده ها جرم
 • سه پاسبان و دو PCSOs باید محکومیت برای نظم رفتار
 • پاسبان دارای محکومیت بیش از حد الکل
 • پاسبان دارای محکومیت S4 نظم عمومی قانون جرم
 • پاسبان دارای محکومیت برای خرید الکل در حالی که زیر سن

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از North Yorkshire Police.

Northamptonshire پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران بود محکومیت های کیفری گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات و آن را نقض قانون حفاظت از داده ها.

Northumbria پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران خود را به حال محکومیت های کیفری, گفته, بازیابی اطلاعات را بیش از حد هزینه.

Nottinghamshire پلیس حاضر به ارائه اطلاعات گفت: درخواست “مضطرب” – به معنی آن در نظر دارد به علت دلخوری و سرخوردگی و یا نگرانی.

پلیس اسکاتلند حاضر به ارائه اطلاعات گفت, بازیابی آن را بیش از حد هزینه و زمان بیش از حد.

این خدمات پلیس ایرلند شمالی (PSNI) گفت: 99 خدمت افسران دریافت کرده بود محکومیت های کیفری در حالی که استخدام نیروی; پنج شد sergeants و بقیه بودند پاسبان.

این جرائم شامل:

 • مرگ با بی دقتی در رانندگی
 • مشترک حمله
 • آزار و اذیت
 • در اختیار داشتن اسلحه گرم/مست مسئول اسلحه گرم
 • شدید آسیب بدنی با بی دقتی در رانندگی
 • رانندگی با الکل بیش از حد
 • نقض حفاظت از داده ها
 • سرعت بیش از حد

این PSNI گفت: انجام یک دستی ترال به ارائه تعداد کل خدمت افسران با محکومیت های کیفری, از جمله کسانی که محکوم به جرائم قبل از آنها پیوست و نیروی که بیش از آستانه زمان تعیین شده توسط قانون آزادی اطلاعات.

South Yorkshire Police حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران خود را به حال شده است به اتهام جرایم جنایی گفت: اطلاعات را بیش از حد هزینه برای بازیابی این امر نقض قانون حفاظت از داده ها و تحقیقات “ممکن است به خطر بیافتد”.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از پلیس ولز جنوبی.

Staffordshire پلیس حاضر به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران خود را به حال شده است به اتهام جرایم جنایی گفت: این امر هزینه بیش از حد برای بازیابی اطلاعات است.

Suffolk پلیس گفت: دو خدمت افسران بود محکومیت های کیفری که اتفاق افتاده است و پس از آنها پیوست و نیروی.

 • پاسبان به اعدام محکوم شد حمله مشترک
 • یک پاسبان بود به جرم نقض قانون حفاظت از داده ها

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از ساری پلیس.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از پلیس ساسکس.

دره رودخانه تیمز پلیس حاضر به ارائه اطلاعات و گفت این امر می تواند یک “نامتناسب و غیر قابل توجیه انحراف از منابع پلیس” در طول coronavirus بیماری همه گیر.

Warwickshire پلیس حاضر به ارائه اطلاعات و گفت آن را هزینه بیش از حد به نشان می دهد که چگونه بسیاری از افسران شده بود محکوم به اعدام می نمایند.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از West Mercia Police.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از West Midlands Police.

اخبار آسمان نمی دریافت پاسخ از West Yorkshire Police.

Wiltshire پلیس حاضر به ارائه اطلاعات و گفت آن را بیش از حد هزینه آن را بازیابی کنید و آن را نقض قانون حفاظت از داده ها.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>