یک حزبی داوطلب کار بر روی کاغذ بازی در تاریخ 3 فوریه سال 2020 در, نجار, Iowa. آیووا است که اولین مسابقه در سال 2020 ریاست جمهوری نامزد روند با نامزدها و سپس حرکت به New Hampshire.

استیو پاپ | گتی ایماژ

آیووا دموکراتیک حزبی نتایج مملو از پتانسیل خطاها و تناقضات است که می تواند بر نتیجه انتخابات بر اساس یک بررسی توسط NBC News تصمیم میز.

آشکار اشتباهات خال در حداقل ده ها تن از دولت 1,711 حوزه — تماس به سوال دقت نتیجه آیوا اولین-در-این-ملت های پارلمانی که برگزار شد و سه شنبه شب ،

بیشتر از ان بی سی نیوز

در برخی از حوزه فردی ممکن است به رفع خطاهای; در دیگر حوزه آن را احتمالا می تواند غیر ممکن است برای تعیین چگونگی رای دهندگان واقعا ساخته شده خود را انتخاب کند.

پتانسیل اشتباهات و تناقضات در اهمیت به دلیل نزدیکی این مسابقه بین دو جبهه-دونده — سابق South Bend, ایندیانا, شهردار پیت Buttigieg و بهداشت ، برنی ساندرز من-Vt.

با تمام درصد از حوزه گزارش Buttigieg بود 26.2 درصد پشتیبانی و ساندرز بود 26.1 درصد است.

NBC News تصمیم میز گفت: این بررسی گزارش داده های ارائه شده توسط آیووا حزب دموکرات و شناسایی انواع مختلفی از مشکلات بالقوه با تعداد.

“قطعا وجود دارد برخی اشتباهات در داده گفت:” جان Lapinski مدیر واحد در انتخابات NBC News, که منجر به تصمیم میز.

“هنگامی که شما یک بسته نتیجه حتی کوچکترین نوع از بی دقتی می تواند مهم,” او گفت:. “اگر وجود دارد بسیاری از گسترش در این مسابقه این اشتباهات ناچیز خواهد بود. اما زمانی که ما در حال صحبت کردن در مورد یک بسته مسابقه هر کس می خواهد بدانید که هر عدد صحیح است.”

Lapinski افزود: “در مسابقه هر تعداد مهم است.”

نتایج حاصل از این مسابقه برگزار شد دوشنبه تاخیر شد توسط چه سازمان گفت: یک مشکل با یک برنامه تلفن هوشمند. آیووا حزب دموکرات گفت: مشکلات با گزارش این جلسه نتایج تا حدودی با توجه به “برنامه نویسی مسائل” با این برنامه بود که در حال استفاده توسط حوزه برای اولین بار.

NBC News نه به نام یک برنده در برای اولین بار در کشور مسابقه.

در اینجا برخی از نمونه هایی از خطاهای احتمالی و تناقضات:

اعداد را اضافه کنید تا

تصمیم میز گفت: آن را شناسایی حداقل 77 حوزه یا 4.5 درصد که کل آرا برای آنچه که به عنوان شناخته شده “مجددا اخذ نامزد اولویت” بیشتر از کل آرا برای “اولیه نامزد اولویت” — یک تفاوت است که باعث می شود هیچ حس.

در آیووا انجمن سیستم مجددا اخذ اولویت این است که بر اساس اولیه شمارش صورت گرفته پس از فرایند تجدید. برای مثال اگر یک caucusgoer اولیه ترجیح نامزد دریافت نمی کنند از حمایت کافی برای پاسخگویی به حوزه محل به زنده ماندن در آستانه (15 درصد در اکثر موارد) این caucusgoer مجاز به تغییر حمایت خود را — و یا یک تراز به نامزد دیگری که رسیدن به زنده ماندن.

لذا معنا ندارد که تعدادی از رای دهندگان را افزایش می دهد در طول این فرایند است. اگر هر چیزی در آن ممکن است کاهش از caucusgoers که اولیه اولویت را ندارد زنده ماندن ممکن است تصمیم به سادگی ترک به جای چسبیدن به اطراف برای حمایت از نامزد دیگری.

و در عین حال تعداد رای دهندگان به نظر می رسد که افزایش در حوزه Des Moines-62 در Polk County است. کل آرا ثبت شده به صورت اولیه اولویت بود 784 — اما تعداد کل آرا در این حوزه در مجددا اخذ اولویت رای به افزایش 841. معلوم نیست چگونه به توضیح افزایش بین دور به دلیل اولیه اولویت قرار است شامل آرای همه کسانی که شرکت در انجمن. اولیه اولویت باید منعکس کننده کل مشارکت در انجمن.

تصمیم میز گفت: آن را شناسایی حداقل 77 حوزه یا 4.5 درصد که کل آرا برای آنچه که به عنوان شناخته شده “مجددا اخذ نامزد اولویت” بیشتر از کل آرا برای “اولیه نامزد اولویت” — یک تفاوت است که باعث می شود هیچ حس.

در آیووا انجمن سیستم مجددا اخذ اولویت این است که بر اساس اولیه شمارش صورت گرفته پس از فرایند تجدید. برای مثال اگر یک caucusgoer اولیه ترجیح نامزد دریافت نمی کنند از حمایت کافی برای پاسخگویی به حوزه محل به زنده ماندن در آستانه (15 درصد در اکثر موارد) این caucusgoer مجاز به تغییر حمایت خود را — و یا یک تراز به نامزد دیگری که رسیدن به زنده ماندن.

لذا معنا ندارد که تعدادی از رای دهندگان را افزایش می دهد در طول این فرایند است. اگر هر چیزی در آن ممکن است کاهش از caucusgoers که اولیه اولویت را ندارد زنده ماندن ممکن است تصمیم به سادگی ترک به جای چسبیدن به اطراف برای حمایت از نامزد دیگری.

و در عین حال تعداد رای دهندگان به نظر می رسد که افزایش در حوزه Des Moines-62 در Polk County است. کل آرا ثبت شده به صورت اولیه اولویت بود 784 — اما تعداد کل آرا در این حوزه در مجددا اخذ اولویت رای به افزایش 841. معلوم نیست چگونه به توضیح افزایش بین دور به دلیل اولیه اولویت قرار است شامل آرای همه کسانی که شرکت در انجمن. اولیه اولویت باید منعکس کننده کل مشارکت در انجمن.

برخی از اختلاف ها نتیجه صفر آرا گزارش اولیه اولویت است. در Des Moines-80 حوزه مثلا صفر وجود دارد در مجموع گزارش رای اولیه اولویت رای و 215 مجموع آرا مجددا اخذ اولویت رای دادن.

چرا که حوزه هیچ رای ثبت شده برای نامزدهای اولیه اولویت دور آن را غیر ممکن است بدانید که آیا تخصیص مجدد به درستی انجام شده در این حوزه. علاوه بر این از آنجا که این حوزه نشده است کمک هر رای به مجموع نامزد رای اولیه اولویت انتخابات ایالت, درصد برای نامزدها به خوبی انجام می دهند در این حوزه نیز خواهد شد انجام نگرفته است.

برخی از اختلاف ها نتیجه صفر آرا گزارش اولیه اولویت است. در Des Moines-80 حوزه مثلا صفر وجود دارد در مجموع گزارش رای اولیه اولویت رای و 215 مجموع آرا مجددا اخذ اولویت رای دادن.

چرا که حوزه هیچ رای ثبت شده برای نامزدهای اولیه اولویت دور آن را غیر ممکن است بدانید که آیا تخصیص مجدد به درستی انجام شده در این حوزه. علاوه بر این از آنجا که این حوزه نشده است کمک هر رای به مجموع نامزد رای اولیه اولویت انتخابات ایالت, درصد برای نامزدها به خوبی انجام می دهند در این حوزه نیز خواهد شد انجام نگرفته است.

دیگر حوزه, اما, اند, اختلاف که بیشتر نامنظم به سادگی از عدم گزارش هر گونه اطلاعات اولیه اولویت رای دادن.

در حوزه WDM-312 در Polk County وجود دارد تنها 61 رای کل در گزارش اولیه اولویت دور اما وجود دارد 339 رای کل در گزارش مجددا اخذ ترجیح دور.

به دنبال الگوی رای ثبت شده نشان می دهد که هیچ اولیه اولویت رای ثبت شد برای هر یک از نامزدهای زنده اما تنها برای داوطلبانی که تا به حال نرسیده زنده ماندن — است که چگونه این روند قرار است به کار. به این دلیل که تاریخ گزارش نشده است و بنابراین غیر ممکن است به دانستن آنچه اولیه اولویت آرا برای نامزدهای زنده در این حوزه و نه چگونه رای دهندگان تغییر بين اولیه اولویت و مجددا اخذ اولویت است.

مسائل را با هيئت دولت معادل

تصمیم میز نیز گفت: آن تخصیص یافت از “هيئت دولت معادل” — به قفقاز’ مهم ترین جایزه برای نامزدها — که سخت به آشتی با دیگر داده های گزارش از حوزه.

آیووا دموکراتیک حزبی نتایج واقعی آرا. درصد دریافت شده توسط نامزدها بر اساس بازده از تعداد برآورد شده از دولت کنوانسیون نمایندگان برنده توسط هر نامزد از طریق انجمن فرایند شناخته شده به عنوان نماینده دولت معادل یا SDEs.

زیرا 41 انتخاب نمایندگان که آیووا در حال ارسال به کنوانسیون ملی دموکرات ها انتخاب می شوند توسط دولت و نمایندگان انتخاب شده توسط حزبی آیووا, نتایج مسائل با SDEs به طور بالقوه بیشتر مهم از نظر کلی نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری.

تحت قوانین داوطلبان باید دریافت نمی SDEs اگر آنها کمتر از 15 درصد از حمایت در مجددا اخذ اولویت رای دادن.

با وجود این که تصمیم میز گفت: آن را در بر داشت حداقل 15 حوزه که در آن نامزد دریافت SDEs با وجود اینکه زیر 15 درصد آستانه.

در همه اما کوچکترین حوزه قوانین دولت است که زنده ماندن آستانه تعیین ضرب تعداد رای دهندگان توسط 0.15 و گرد کردن به نزدیکترین عدد کامل است. با این حال به نظر می رسد که زنده ماندن آستانه محاسبه شده توسط گرد کردن پایین در چندین حوزه دوشنبه شب.

هیچ کاندیدای واحد به نظر می رسد بهره مند شده اند به طور نامتناسبی از این استفاده نادرست از قوانین. وجود دارد حداقل شش نمونه های که در آن ساندرز بهره مند چهار علاقه Buttigieg دو برای معاون سابق رئیس جمهور جو بایدن یکی برای بهداشت ، ctq, D -, Minn. و یکی برای بهداشت ، الیزابت وارن د-توده.

یک مثال از این است که در شهر جدید همپتون بخش سه حوزه در شهرستان Chickasaw. چهل و دو رای دهندگان شرکت کردند به این معنی است که یک نامزد خواهد نیاز به هفت رای و یا بیشتر به بالاتر از 15 درصد آستانه. در مجددا اخذ ترجیح اما ساندرز دریافت تنها شش رای یا 14.29 درصد است. با وجود دریافت زیر 15 درصد در مجددا اخذ رای در حوزه Sanders, دریافت 0.1 SDEs از حوزه — زمانی که او باید دریافت هیچ.

NBC اخبار رسیده به حزب دموکرات آیوا در مورد این پتانسیل خطاها و تناقضات و دریافت پاسخ.

در بیانیه منتشر شده روز شنبه بعد از ظهر, آیووا, حزب دموکرات صندلی Troy قیمت گفت که “در سراسر مجموعه ای از سوابق نتایج IDP شناسایی تناقضات در داده ها و استفاده ما از کار برکنار شده و پرونده های کاغذی به سرعت اصلاح آن خطا است.”

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de