ما نا امید’ به عنوان کمک های مالی PM Huawei ‘محدود’ نقش در بریتانیا 5G شبکه

Huawei اجازه خواهد داشت برای بازی در یک نقش محدود در انگلستان 5G شبکه دولت گفته است. در میان شرایط برای این شرکت چینی دخالت عبارتند از: از آن خواهد شد محروم از همه ایمنی مربوط به ایمنی و بحرانی شبکه از آن خواهد شد محروم از حساس جغرافیایی مکان های مانند هسته ای با … ادامه

دسته‌ها دسته‌بندی نشده