مرحله 5: نتیجه گیری روشن بنویسید
این بخش نشان می دهد که چگونه کار پیشرفت می کند و زمینه را از وضعیت فعلی دانش می کند. در بعضی از مجلات ، بخش جداگانه ای است؛ در سایر موارد ، آخرین پاراگراف بخش بحث است. در هر صورت ، بدون بخش نتیجه گیری روشن ، داوران و خوانندگان قضاوت در مورد کار شما و اینکه آیا آن را شایسته چاپ در ژورنال می دانند ، دشوار خواهند کرد.

یک خطای شایع در این بخش تکرار چکیده یا فقط لیست نتایج تجربی است. اظهارات بی اهمیت نتایج شما در این بخش قابل قبول نیست.

شما باید در این بخش توجیه علمی روشنی را برای کار خود ارائه دهید و در صورت لزوم استفاده ها و پسوند ها را نیز بیان کنید. علاوه بر این ، شما می توانید آزمایش های آینده را پیشنهاد کنید و به مواردی که در حال انجام است ، اشاره کنید.

شما می توانید نتیجه گیری جهانی و خاص را در رابطه با اهداف مندرج در مقدمه ارائه دهید
http://tinyurl.com/qnqf2zg
https://rebrand.ly/bziy1s5
https://bit.ly/3epjmds
https://xip.li/L0I0Ge
https://is.gd/ajz3C9
https://v.gd/j9B9WR
https://v.ht/LyrT
https://u.nu/bfovs
https://clck.ru/MwEko
http://ulvis.net/JCYf
https://cutt.ly/ltV1ICG
https://shrtco.de/R2NtI
http://tny.im/Cqrd5

منبع : http://rlu.ru/2Fw0B