* گروه خدمات بهداشتي درماني ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي باقياتالله ، تهران ، ايران

چکیده:
زمينه: يكي از مهمترين مشكلات هزينه هاي نظام مراقبت هاي بهداشتي ، تجهيزات پزشكي است كه بيش از 30٪ هزينه هاي تخت هاي بيمارستاني به تجهيزات پزشكي اختصاص دارد. با توجه به اهمیت موضوع ، هدف این مقاله بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی برای مسئولان تصمیم گیری و سیاست گذاری است.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی مقطعی با حجم نمونه 190 نفر از شرکت کنندگان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ، در بیمارستانهای ناجا انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه و اسناد انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه با روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد (ANOVA ، آزمون t ، همبستگی پیرسون).
یافته ها: نتایج نشان داد که در ابعاد مدیریت نگهداری در بیمارستانها ، بین میانگین نمرات تفاوت معنی داری وجود دارد. بیمارستان ایران از 7 بیمارستان بالاترین رتبه را دارد و عصر (ع) کمترین میانگین نمره را دارد. در بیمارستانهای ناجا ، ابعاد کارگردانی و هماهنگی بیشترین (3.28) را داشت ، در حالی که برنامه ریزی دارای کمترین امتیاز (2.84) بود. میانگین نمرات داده شده توسط مردان از زنان بالاتر بود. وضعيت تاهل ، تحصيلات ، نوع مدرک و نوع اشتغال تاثيري در نمره گذاري نداشت. هیچ ارتباطی بین سن و سالهای خدمت با امتیاز دهی وجود ندارد. 68.6 درصد از شرکت کنندگان موافقت کردند و 4/31 درصد مخالف نمودار فعلی مدیریت نگهداری بودند.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي ناجا از نظر مديريت نگهداري تجهيزات پزشکي از نظر وضعيت خوبي هستند. اما ، با آموزش مداوم و بازنگری در نمودار فعلی سازمان ، تلاش های بیشتری در جهت بهبود اوضاع انجام شود.

مدیریت فناوری بهداشت و درمان (گاهی اوقات به عنوان مهندسی بالینی ، مدیریت مهندسی بالینی ، مدیریت فناوری بالینی ، مدیریت فناوری مراقبت های بهداشتی ، مدیریت تجهیزات پزشکی ، نگهداری پزشکی ، مدیریت تجهیزات زیست پزشکی و مهندسی زیست پزشکی گفته می شود) اصطلاحاتی است برای متخصصانی که مدیریت عملیات ، تجزیه و تحلیل و بهبود استفاده و ایمنی و پشتیبانی از فناوری مراقبت های بهداشتی. این مدیران فناوری مراقبت های بهداشتی ، تقریباً مانند سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی ، به نام های مختلف یا نامهای سلسله مراتب سازمانی به آنها مراجعه می شود.

برخی از عناوین متخصصان مدیریت فناوری مراقبت های بهداشتی شامل زیست پزشکی ، تکنسین تجهیزات زیست پزشکی ، تکنسین مهندسی زیست پزشکی ، مهندس زیست پزشکی ، BMET ، مدیریت تجهیزات زیست پزشکی ، خدمات تجهیزات زیست پزشکی ، مهندس خدمات تصویربرداری ، متخصص تصویربرداری ، مهندس بالینی ، تکنسین تجهیزات مهندسی بالینی ، زمینه مهندس خدمات ، مهندس بالینی زمینه ، مهندس بالینی و فرد تعمیر تجهیزات پزشکی. صرف نظر از عناوین مختلف ، این متخصصان خدمات را در داخل و خارج از تنظیمات مراقبت های بهداشتی ارائه می دهند تا ایمنی ، استفاده و عملکرد در دستگاه های پزشکی ، برنامه ها و سیستم ها تقویت شود.

اینها بخش اساسی در مدیریت ، نگهداری و / یا طراحی دستگاهها ، برنامه ها و سیستمهای پزشکی برای استفاده در مراکز مختلف مراقبت های بهداشتی ، از خانه و زمین تا مطب پزشک و بیمارستان می باشد.

HTM شامل فرایندهای تجاری مورد استفاده در تعامل و نظارت بر فناوری درگیر در تشخیص ، درمان و نظارت بیماران است. سیاست ها و رویه های مربوط به فعالیت هایی مانند انتخاب ، برنامه ریزی و دستیابی به وسایل پزشکی و بازرسی ، پذیرش ، نگهداری و بازنشستگی نهایی و دفع تجهیزات پزشکی حاکم است.

مسئولیت های حرفه ای مدیریت فناوری بهداشت و درمان
هدف از مدیریت فناوری مراقبت های بهداشتی این است که تجهیزات و سیستم های مورد استفاده در مراقبت از بیمار از نظر عملیاتی ، ایمن و به درستی پیکربندی شده برای انجام ماموریت مراقبت های بهداشتی اطمینان حاصل شود. استفاده از تجهیزات با روشی مؤثر مطابق با بالاترین استانداردهای مراقبت با آموزش ارائه دهنده خدمات بهداشتی ، کاربر تجهیزات و بیمار؛ این تجهیزات به گونه ای طراحی شده است که بتواند احتمال از دست دادن ، آسیب و یا صدمه به بیمار ، ارائه دهنده ، بازدید کننده و امکانات را از طریق ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل قبل و در حین کسب ، نظارت و پیش بینی مشکلات در طول چرخه چرخه تجهیزات و نیز همکاری محدود کند. با طرفهایی که دستگاه ها و سیستم های پزشکی ایمن را تولید ، طراحی ، تنظیم و یا توصیه می کنند.

برخی از کارکردهای تجهیزات پزشکی شفانور
حرفه ای مدیریت فناوری مراقبت های بهداشتی عبارتند از:

کنترل تجهیزات و مدیریت دارایی
موجودی تجهیزات
مدیریت سفارش کار
مدیریت کیفیت داده ها
مدیریت نگهداری تجهیزات
تعمیر و نگهداری تجهیزات
مدیریت شخصی
تضمین کیفیت
ایمنی بیمار
مدیریت ریسک
برنامه های ایمنی بیمارستان
ایمنی تابش
سیستم های گاز پزشکی
آموزش و آموزش ضمن خدمت
تحقیقات تصادفات
تجزیه و تحلیل نارسایی ها ، علل ریشه و عوامل انسانی
قانون دستگاههای پزشکی ایمن (SMDA) مصوب 1990
قانون قابلیت انتقال و پاسخگویی بیمه درمانی (HIPAA)
مشاغل در مدیریت تسهیلات
کنترل تجهیزات و مدیریت دارایی
هر مرکز درمانی باید سیاستها و فرآیندهای مربوط به کنترل تجهیزات و مدیریت دارایی را داشته باشد. کنترل تجهیزات و مدیریت دارایی شامل مدیریت دستگاه های پزشکی در یک مرکز است و ممکن است توسط سیستم های خودکار اطلاعات (پشتیبانی شود ، به عنوان مثال ، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) اغلب در بیمارستان های ایالات متحده یافت می شوند و سیستم بهداشت و درمان ارتش ایالات متحده از یک سیستم خودکار پیشرفته استفاده می کند. معروف به مجموعه برنامه های پشتیبانی پشتیبانی لجستیک استاندارد (DMLSS) یا ممکن است از یک نرم افزار اختصاصی مدیریت و نگهداری تجهیزات استفاده کند (به عنوان مثال ، BME Assistor). کنترل تجهیزات با دریافت یک مورد از تجهیزات تازه خریداری شده آغاز می شود و در کل چرخه عمر این کالا ادامه می یابد. وسایل تازه به دست آمده باید توسط تکنسین های تجهیزات زیست پزشکی (منازل داخلی یا پیمانکاری) مورد بازرسی قرار گیرند ، که یک تعداد کنترل / دارایی تجهیزات تعیین شده را از محل تجهیزات / مدیر املاک دریافت می کنند. این شماره کنترل برای ردیابی و ضبط اقدامات نگهداری در بانک اطلاعاتی آنها استفاده می شود. این شبیه به ایجاد یک نمودار جدید برای یک بیمار جدید است که در مرکز پزشکی دیده می شود. پس از تعیین شماره کنترل تجهیزات ، دستگاه از نظر ایمنی مورد بازرسی و آماده سازی برای تحویل به مناطق کلینیکی و درمانی در مرکز می باشد.

تأسیسات یا شبکه های ارائه خدمات بهداشتی ممکن است به ترکیبی از سرویس دهنده تجهیزات متکی باشد